Obchodní podmínky

Veškeré námi nabízené zboží je originální a plně odpovídá popisu. V případě obdržení neoriginálního zboží Vám garantujeme vrácení prodejní ceny včetně poštovného.

I.
Preambule

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ či „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s kupní smlouvou (dále jen „kupní smlouva“) uzavíranou mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „eShop“). EShop Prodávající provozuje na internetové adrese http://www.luxurychild.cz.

2. Identifikační údaje Prodávajícího:
Jméno a příjmení: Kristýna Janstová
IČ: 75994836
Místo podnikání: Mezivrší 1788/7, 147 00 Praha 4
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném podle §71 odst.2 živnostenského zákona na úřadě městské části Prahy 4

3. Kontaktní údaje Prodávajícího:
Kontaktní adresa (doručovací adresa): Naskové 1231/1b, 150 00 Praha 5
Tel.: +420 773 549 186
E-mail: info@luxurychild.cz

4. Prodávající je k zastižení po předchozím objednání na kontaktech uvedených v čl. I. odst. 3 každý pracovní den, v čase od 9 do 21 hodin.


II. 
Informace o zboží

1. EShop nabízí sortiment dětského oblečení a příslušných doplňků zejména značek Gucci, Burberry, Dolce&Gabbana, Dior Baby a Emporio Armani.

2. Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách eShopu.

3. Nabízené zboží obsahuje podrobný popis, tj. konfekční velikost, rozměry, barevné provedení, cenu atd. včetně autentické fotografie.

4. EShop informuje Kupujícího o dostupnosti zboží.


III.
Uzavření smluvního vztahu

1. Kupující objedná vybrané zboží na eShopu pomocí objednávkového formuláře (řádným vyplněním všech požadovaných položek).

2. Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za pravdivé. Tato objednávka se stává návrhem kupní smlouvy.

3. K uzavření kupní smlouvy dojde až okamžikem přijetí návrhu kupní smlouvy ze strany Prodávajícího, a to zasláním potvrzené objednávky Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Potvrzením objednávky vznikají mezi Prodávajícím a Kupujícím vzájemná práva a povinnosti.

4. Kupující je srozuměn s tím, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

5. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je Kupující vázán těmito obchodními podmínkami. Kupující potvrzuje, že se s obsahem obchodních podmínek seznámil a je mu srozumitelný. Kupující prohlašuje, že k obsahu obchodních podmínek nemá žádné námitky.
6. Kupující při uzavírání kupní smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na připojení k internetu, náklady na telefonní hovory) si hradí sám Kupující.

7. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží úplným zaplacením kupní ceny zboží.

 

IV.
Platební podmínky a přeprava zboží

1. Cena nabízeného zboží v eShopu je uvedena bez DPH (Prodávající není plátcem DPH). Cena nabízeného zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží. 
2. Společně s kupní cenou zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží.
Cena přepravy zboží v rámci ČR:
- Česká pošta - 120,- Kč za zásilku
- PPL- 189,- Kč za zásilku
3. Současně s potvrzením objednávky zašle Prodávající na e-mail Kupujícího veškeré potřebné informace k platbě.
4. Kupní cenu zboží společně s náklady souvisejícími s dodáním zboží hradí Kupující vždy předem, a to bezhotovostním převodem či složením hotovosti na účet Prodávajícího vedený u Raiffeisenbank, pod číslem: 8655849001/5500. Plavtba v hotovosti není možná.
5. Kupní cena zboží je splatná ve lhůtě 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebude s Prodávajícím dohodnuto jinak. První den lhůty počíná běžet dnem následujícím po dni uzavření kupní smlouvy, přičemž nejpozději poslední den lhůty musí být finanční prostředky připsány ve prospěch účtu Prodávajícího. V opačném případě se jedná o podstatné porušení smlouvy a Prodávající je oprávněn v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, od této smlouvy odstoupit, přičemž toto odstoupení je účinné okamžikem doručení na e-mailovou adresu Kupujícího.
6. Prodávající po uhrazení ceny zboží vystaví Kupujícímu fakturu a zašle ji Kupujícímu v zásilce společně se zbožím.

V. 
Přeprava a dodání zboží

1. Prodávající je povinen dodat objednané zboží Kupujícímu nejpozději do 14 dnů od řádného uhrazení celé kupní ceny zboží na účet Prodávajícího, přičemž okamžikem řádného uhrazení kupní ceny zboží se rozumí připsání dané finanční částky na účet Prodávajícího. Nedodá-li Prodávající zboží Kupujícímu ve stanovené lhůtě, je Kupující oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

2. Způsob doručení zboží určuje Prodávající.

3. Prodávající doručí zboží na doručovací adresu uvedenou Kupujícím v objednávce a Kupující je povinen doručené zboží převzít.

4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen překontrolovat stav zboží (neporušenost obalu zboží) a v případě poškození o této skutečnosti učinit zápis o poškození do dodacího listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


VI. 
Záruka a odpovědnost za vady

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce trvání 24 měsíců, přičemž záruka začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.

2. Kupující uplatní svá zákonná práva vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží písemně na e-mailové adrese Prodávajícího info@luxurychild.cz . V oznámení o vadě Kupující uvede svoje jméno a příjmení, adresu, e-mail, telefonické spojení, označení reklamovaného zboží, datum koupě, podrobný popis vady a popis toho, jak k vadě došlo.

3. Po obdržení oznámení o vadě bude Prodávající Kupujícího informovat o následném postupu. Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby Kupující doložil doklad o koupi zboží.

4. V závislosti na druhu vady a na povaze zboží bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. Pokud kupující požaduje vrácení zboží, je třeba dodat jej zpět na adresu prodejce v původním obalu a se všemi součástmi popř. dárky, které byly ke obsaženy v zásilce.

5. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží obvyklým užíváním, zanedbanou údržbou nebo užíváním Zboží k jinému účelu než ke kterému je určeno. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

VII. 
Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje, které Kupující poskytuje Prodávajícímu za účelem uzavření kupní smlouvy, mohou být shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, a to až do doby písemného odvolání tohoto souhlasu.

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené na internetové stránce eShopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím na e-mailovou adresu Kupujícího.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14ti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího.

3. Pokud kupující od smlouvy odstoupí, smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno na adresu jeho provozovny spolu se vším, co k němu bylo poskytnuto. Kupující musí zboží vrátit nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené. Vrácení zboží kupující provede na své vlastní náklady.

4. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká Prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé.

5. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu v plné výši nejpozději do 30ti dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím v oznámení o odstoupení.


IX. 
Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 28.5.2012

2. Obchodní podmínky ve znění uvedeném na internetových stránkách eShopu se stávají součástí každé uzavřené kupní smlouvy, přičemž povinností smluvních stran je řídit se jejich obsahem.

3. Pokud Prodávající provede jakoukoliv aktualizaci VOP, je povinen na internetových stránkách eShopu bezodkladně zveřejnit aktuálně platné znění VOP a na internetových stránkách eShopu zobrazit upozornění ohledně této změny. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy obchodními podmínkami platnými a účinnými v okamžiku vzniku smluvního vztahu.

4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. Smluvní strany si mohou v kupní smlouvě dohodnout vzájemná práva a povinnosti odlišně než je stanoveno v těchto obchodních podmínkách. V takovém případě mají přednost ujednání obsažená v kupní smlouvě před těmito obchodními podmínkami.


V Praze dne 28.5.2012

Kristýna Janstová

 

Obchodní podmínky ve formátu pdf jsou ke stažení zde.